GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt alle scholen en is betrokken bij het beleid en het functioneren van PCBO Leeuwarden. De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouderleden. Zowel leerkrachten als de ouders vertegenwoordigen de kinderen, de ouders en het personeel van alle scholen van de stichting, ook de scholen waar zij niet persoonlijk aan verbonden zijn.

De ambitie van de GMR is om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en waar mogelijk te verbeteren. De GMR doet dit door het bestuur kritisch te bevragen en zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren over en/of in te stemmen met beleidszaken waarvoor de GMR wettelijk bevoegd is.

Met elkaar zorgen de GMR-leden ervoor dat ouders en teamleden zo goed mogelijk worden vertegenwoordigd bij zaken die allen raken. Om dit te bereiken overlegt de GMR een aantal keer per jaar met de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraden van alle PCBO-scholen.

Heeft u vragen die de hele stichting aangaan, dan kunt u de GMR bereiken via de secretaris van de GMR, mailadres gmr@pcboleeuwarden.nl.