Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

 

Algemeen

Het GMR Statuut van PCBO Leeuwarden e.o. refereert aan de wensen van het bestuur, als aanvulling op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS): “Het bestuur hecht waarde aan goede, initiatief nemende medezeggenschap vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap en partnerschap met ouders. Daarnaast vormt de medezeggenschap een klankbord op in- en externe ontwikkelingen, waardoor  de organisatie in staat gesteld wordt transparant en  alert te reageren. Goede communicatie is een speerpunt in afstemming van beleid van bestuur, directies en werkvloer. De GMR vormt daarbij een klankbord tussen scholen en bevoegd gezag. De GMR, de MR’en en eventuele deelraden willen een schakel zijn tussen de geledingen, management en bestuur. Zij willen, meedenken /meepraten in een transparante organisatie en daarbij proactief gebruik maken van het initiatiefrecht. Op deze wijze kunnen zij controle uitoefenen en het gevoerde beleid bewaken.”

 

Visie en missie

De GMR van PCBO Leeuwarden e.o. stelt zich ten doel een verbindende schakel te vervullen tussen scholen en bevoegd gezag op gebied van medezeggenschap in het kader van de WMS aangevuld met de wensen op dit vlak vanuit bestuur zoals genoemd in de inleiding.

De GMR onderschrijft de missie en visie van PCBO Leeuwarden e.o. en draagt bij aan het uitdragen en de invulling hiervan. Waar van toepassing geeft de GMR gevraagd en ongevraagd advies over het onderwijs in het verlengde van deze visie en missie.

 

Specifiek voor en door GMR

  • De GMR is kritisch en meedenkend gesprekspartner voor het dagelijks bestuur.
  • De GMR is zichtbaar, actief, aanwezig, laat van zich horen, draagt zorg voor contacten met andere relevante  partijen.
  • GMR is verbindende schakel tussen MR-en binnen de vereniging.

 

Werkwijze en communicatie

De GMR bestaat – naast het Dagelijks Bestuur van Voorzitter en Secretaris – uit diverse werkgroepen verdeeld naar portefeuilles. Deze portefeuilles worden verderop benoemd.

De GMR kent jaarlijks vastgestelde vergadermomenten. Daarnaast belegt, faciliteert of levert een bijdrage door:

  • Jaarlijkse vaste communicatiemomenten met directeur-bestuurder en MR-en
  • Organiseren jaarlijkse  plenaire medezeggenschapsbijeenkomst aan het begin van het schooljaar (achterbanbijeenkomst).
  • Vaste, zichtbare contactpersonen m.b.t. zeggenschap vanuit GMR voor één of meerdere MR(en) van scholen binnen de vereniging. Deze contactpersonen schuiven jaarlijks bij de 1e MR vergadering aan om specifieke afspraken te maken over de wijze waarop de communicatie plaatsvindt (Art 11. GMR Statuut).
  • Proactief meedenken op PCBO niveau – objectief en generalistisch.
  • Gevraagd en ongevraagd adviserend op basis specifieke deskundigheid.
  • Desgevraagd plenair organiseren van opleidingen of inhuren van deskundigen.

 

Samenstelling GMR

Naam:

Contactpersoon voor:

E-mailadres

Wanda Setz, voorzitter

De Kinderkoepel w.m.setz@gmail.com

Marlies ten Wolde, secretaris

De Reinbôge, De Arke

m.tenwolde@maximaschool.nl

Mascha Kattouw, vice voorzitter Koningin Wilhelminaschool mascha@kattouw.nl

Anne-Joleyn Kolk

Willem Alexanderschool

aj.kolk@algraschool.nl

Miranda Koopmans

Máximaschool

info@mirandakoopmans.nl

Mirjam Ferwerda

Prins Constantijnschool

m.ferwerda@pcslwd.nl

Johan Uitterdijk

Prins Mauritsschool

j.uitterdijk@deprinsmauritsschool.nl

Rinske Bouma

J.W. Frisoschool

r.bouma@jwfschool.nl

Hanneke Hibma Ds. Hasperschool, De Finne h.hibma@pcslwd.nl
Hanneke van Stralen-Bos Albertine Agnesschool, Nijdjip hannekebos32@hotmail.com
Nils van Mourik Het Klaverblad nilsvanmourik@gmail.com
Jaap Overeem De Sprankel jcovereem@gemeentewerken.net
Aizo Elgersma De Sprankel aelgersma@cbog2.nl

 

Portefeuilleverdeling

Dagelijks Bestuur:                             r Wanda, Mascha, Marlies
Communicatie, PR & Kwaliteit: Wanda, Johan, Jaap
Financiën: Nils en Mascha
Personeel: Miranda, Hanneke H, Marlies (adv. Anne Joleyn)
Huisvesting, ARBO, Veiligheid: Miranda, Rinske, Johan
Onderwijs & Identiteit: Mirjam, Anne-Joleyn, Hanneke v. S
Verkiezingscommissie: Mascha en Wanda

 

Vergaderingen en bijeenkomsten

Klik hier voor een overzicht.

 

GMR plan

Klik hier voor het GMR plan.

 

GMR terugblik

Klik hier voor het GMR terugblik.

 

Q & A

Klik hier voor een overzicht met veelgestelde vragen.

 

Reglement

Klik hier voor het medezeggenschapsreglement van de GMR.

 

Statuten

Klik hier voor het medezeggenschapsstatuut van de GMR.


PayOff

Volg PCBO Leeuwarden via Twitter