PCBO Leeuwarden e.o.: midden in de samenleving

PCBO Leeuwarden e.o. staat midden in de samenleving en heeft oog voor nieuwe maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Hoe? Verschillende thema’s illustreren dat.

 

Passend onderwijs. Proactief werken we op alle scholen vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bij invoering van de zorgplicht bieden we op basis van het onderwijszorgprofiel van de scholen en het samenwerkingsverband een passend aanbod aan de leerlingen. Lees meer.

 

Plusklas. Kinderen die een prognose hebben om uit te stromen naar VWO/Gymnasium en op alle vakken A-scores halen, zijn een dag per week welkom in de plusklas. Deze wordt georganiseerd in cbs Klaverblad (Zuidlanden). Met vakken als filosofie en een vreemde taal (bijv. Spaans) bieden we hen een extra uitdaging. Ook is er verdieping in de basisvakken en worden er gastlessen over thema’s verzorgd, bijvoorbeeld in vakken als sterrenkunde. We zijn gestart met de kinderen van groep 8. In het schooljaar 2011-2012 starten we ook een plusklas voor de kinderen van groep 7.

 

Kindcentrum. In samenwerking met de gemeente Leeuwarden en met organisaties voor kinderopvang en een peuterspeelzaal werken we aan een kindcentrum op de Koningin Beatrixschool aan de Vredeman de Vriesstraat. De meerwaarde zit in een doorgaande lijn en een gezamenlijk pedagogisch plan. In dit kindcentrum vinden we een nauwe samenwerking tussen onderwijs, buitenschoolse opvang en ouders essentieel.

 

Meertalig onderwijs. Op jongere leeftijd zijn kinderen goed in staat taalvaardig te worden in meerdere talen. Daarom besteden we veel aandacht aan goede taalontwikkeling. Afhankelijk van de locatie wordt er op een aantal scholen al vroegtijdig drietalig (Nederlands, Engels, Fries) of tweetalig (Nederlands, Engels) lesgegeven.

 

Talenten. We willen kinderen goed begeleiden in de basisvakken taal en rekenen en de andere vakken op de basisschool, maar hebben vanzelfsprekend ook oog voor al de andere aanwezige talenten van kinderen. Deze moeten zij verder kunnen ontwikkelen.

 

Techniek. Techniek wekt een nieuwsgierigheid van kinderen die we graag willen aanwakkeren. Onze scholen maken daarbij gebruik van de ondersteuning van het landelijk platform Bèta & Techniek. Ook doet een aantal scholen mee in een waterproject waaraan ook Wetsus en Vitens deelnemen.

 

Schoolvision. Op de dr. Algraschool hangt in alle lokalen bijzondere verlichting. Deze kan door variatie in sterkte en kleur van licht een positieve bijdrage leveren aan concentratie, het gedrag, het welbevinden en de motivatie van kinderen. Licht leidt zo tot bewezen betere leerprestaties.

 

Continurooster. Cbs Klaverblad werkt volgens een continurooster. Dit betekent dat de kinderen elke dag van 8.25 tot 14.00 uur naar school gaan. De leerkrachten eten samen met de kinderen. Tussenschoolse opvang is daardoor niet nodig. Na schooltijd bieden we veel mogelijkheden, o.a. op het gebied van sport en spel.

 

ICT. Bijna alle lokalen van onze scholen zijn voorzien van een digitaal schoolbord. Het aantal computers stelt de leerlingen in staat om ook digitaal te leren. We zorgen er wel voor dat dit op een veilige manier kan gebeuren.

 

 

 


PayOff

Volg PCBO Leeuwarden via Twitter