Ondersteuning van alle PCBO scholen

De Centrale Dienst is gehuisvest aan de Margaretha de Heerstraat. De medewerkers werken ten dienste van de scholen.

 

De directeur-bestuurder heeft dagelijks leiding over de vereniging en geeft samen met het bestuur vorm aan het beleid. Ook voor het onderwijskundig beleid is de directeur-bestuurder verantwoordelijk. Opstellen van dit beleid gebeurt in nauw overleg met de schooldirecteuren. Het beleid wordt voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ter instemming of advies.

 

De bovenschools zorgcoördinator geeft leiding aan de leerlingenzorg van het PCBO Leeuwarden e.o. Hij bewaakt mede de kwaliteit van een op de leerlingen afgestemd onderwijsaanbod. Hij geeft waar nodig ondersteuning aan de Intern Begeleiders.

Daarnaast is hij voorzitter van het Zorg Advies Team (ZAT). Het ZAT bestaat verder uit een gedragsdeskundige, een orthopedagoog en de jeugdarts van de GGD.

 

De bovenschoolse gedragsdeskundige ondersteunt en begeleidt alle PCBO scholen met leerlingen die, als het om gedrag gaat, extra aandacht nodig hebben.

Daarnaast is zij lid van het ZAT, voorzitter van de gedragsspecialisten PCBO Leeuwarden e.o. en bovenschools pestcoördinator.

 

De orthopedagoog wordt als lid van het Zorg Advies Team (ZAT) ingezet voor consultaties en observaties bij leerlingen op scholen. Daarbij wordt met ouders en leerkrachten afgestemd in het vinden van oplossingen voor leer- en/of ontwikkelingsproblematiek. Nader onderzoek (Psychodiagnostisch Onderzoek) is vervolgens mogelijk.

 

De bovenschools ICT-er is als systeembeheerder van de vereniging inzetbaar op al onze scholen. Tevens zorgt deze systeembeheerder voor het up-to-date houden van computers, software en digitale schoolborden. De inhoudelijke relatie tussen onderwijs en ICT is bij hem  geborgd en resulteert in nieuwe impulsen. Hij maakt deel uit van  het ICT-overleg waarbij alle ICT-ers van de scholen aanwezig zijn onder leiding van een directeur.

 

Het hoofd van de Centrale Dienst geeft leiding aan de medewerkers in het gebouw en is actief betrokken bij personeelszaken, financiën en huisvesting.

 

PCBO Leeuwarden e.o. is een zogenaamde ANBI instelling. Klik hier voor de benodigde gegevens.

 


PayOff

Volg PCBO Leeuwarden via Twitter